منشور اخلاقی

منشور اخلاقی شرکت سیمرغ عصر تجارت


به عنوان عضوی از خانواده بزرگ سیمرغ عصر تجارت پیمان می بندیم تا :

آنقدر قوی شویم که هیچ چیز و هیچ چیز و هیچ چیز آرامش ذهنی ما را بر هم نریزد    

در هر گفته گویی کلامی از سلامتی، شادی و ثروت را بر زبان جاری سازیم.

 همواره توانایی های دوستانمان را به آنها یادآور شویم و حس خوب مفید بودن را برای دوستانمان به وجودبیاوریم.

به بهترین ها فکر کنیم، برای بدست آوردن بهترین ها کار کنیم و فقط بهترین ها را بخواهیم.  مشتاق موفقیت دیگران باشیم آنچنان که گویی آن موفقیت از آن ماست .

برای ناراحتی، صبور؛ برای ترس، قوی و در برابر خشم، متین باشیم.

 یادگیری را به عنوان عنصر جدایی ناپذیر زندگی خود تلقی کنیم و همواره مطالعه و به روز نگاه داشتن دانش و تشریک آن با همکاران خود را مد نظر داشته باشیم .

شادمانی و رضایت خاطر معرف، پشتیبان ها و تیم فروش خود را نقطه پایان و قانون اصلی فعالیت خود  بدانیم و در جهت تحقق خواسته های او از هیچ کوششی فروگذار نباشم.

سهم خود را در حفظ اموال ، امکانات و نظافت محیط کار  اجرا  نماییم.

رفتار، گفتار و پوشش و حجاب اسلامی را در محیط کار خود رعایت کنیم.

 نسبت به شرکت سیمرغ عصر تجارت وفادار باشیم و با رعایت موازین اخلاقی احساس مسئولیت خود را در همه زمینه ها نشان دهیم.

 با تیم فروش خود به عنوان همکار، همواره بر مبنای احترام و اعتماد رفتار کنیم و دوستی و انعطاف را در روابط خود لحاظ کنیم.

صداقت گفتار را در مورد شرکت ، مدیریت ، طرح درآمدزایی ، محصولات و... رعایت نماییم .

دغدغه ها و مسایل شخصی و تیمی خود را با حامیان خود و مدیران شرکت مطرح نموده و از انتقال آنها به افراد دیگر تیم ها خودداری نماییم.

در مورد بازاریابان سایر شرکت های بازاریابی شبکه ای، محصولات آنها و طرح درآمدی آنها بدگویی نکنیم وبا احترام متقابل برخورد نماییم.

از گفتگو های وسوسه برانگیز  با اعضای سایر تیم های شرکت سیمرغ و یا دیگر شرکت ها ی مشغول به فعالیت، خودداری نماییم.

قانون اصلی بازاریابی شبکه ای را که مبتنی بر خرده فروشی شخصی است ، سرلوحه فعالیت خود قرار داده و همواره به آن عمل کنیم .