“ تنها شکافی که بین ماو رویایمان قرار دارد با کمی اراده به عمل و کمی اعتقاد راسخ پر میشود.“

اخبار

Feed